1 marca 2017

Geneza Fundacji

Wrażliwi na niebezpieczne zjawiska, jakimi są nadmiar, nieobecność, powierzchowność i presja na wynik, stworzyliśmy Fundację LifeSkills. Jej celem jest zapewnienie środowiska dla użytecznych systemów programowania zmiany i powodzenia dla decydentów, ich zespołów, a także dla rodziców oraz młodzieży w duchu użytecznych życiowo kompetencji XXI wieku.

Kluczowe projekty

 1. Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie z dwoma autorskimi ścieżkami – medyczną i uważności na życiową użyteczność. Obydwie ścieżki przygotowują do powodzenia w życiu w oparciu o naukę kompetencji XXI wieku, wartości rodzinne oraz gospodarczy patriotyzm. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, działa w ścisłej współpracy z Kursem Sikory – Maturą Wysokich Lotów oraz pod aktywnym patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Liceum zapewnia serwis mentoringu zawodowego swoim absolwentom i ich rodzinom.
 2. Mentorat – właściwych barier i decyzji – szyte na miarę programy diagnostyki rozwojowej dla decydentów i ich rodzin. Osią naszych wartości od wielu lat są troska o właściwe  kryteria decyzji.  Nasz mentorat służy pokonaniu: ukrytych barier jak lęki; deficytów w kompetencjach emocjonalnych; oraz zachwianego instynktu w trudnych sytuacjach.
 3. Family Office – program dla rodzin mający na celu zapewnić bezpieczeństwo sukcesji. To tu zapewniamy międzynarodowe doradztwo strategiczne, edukacyjne, inwestycyjne, prawne oraz zdrowotne dla decydentów, sukcesorów i ich rodzin. Posiadamy ponad 25 lat doświadczeń w projektach na rynkach UE, i z tego powodu promujemy wyłącznie polskie rozwiązania oraz inwestycje oparte o wyłącznie polskie prawo – jednocześnie będące wyłącznie na polskim gruncie.
 4. Programy Właściwej Argumentacji – na scenie, sali sądowej, przed decydentami biznesowymi lub kilkutysięcznym audytorium. Wspieramy tworzenie mów – do rzeczy. Tu powstają sztuki teatralne z kategorii Mentoring Theater, i to tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców.

Cele statutowe:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • propagowania zasad prawidłowego postępowania w stanach nagłych
  i zapobiegania ich wystąpieniu, a także edukacji w zakresie medycyny rodzinnej, ratunkowej, oraz medycyny katastrof i środowiskowej,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • wdrażania programów osobistego rozwoju, nastawionych na kreowanie samodzielnych i szczęśliwych ludzi,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,
 • promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility),
 • prowadzenia wszystkich powyższych działań również na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oczekiwań, potrzeb oraz ograniczeń.

Sprawdź nasze najnowsze wpisy