1 marca 2017

Geneza Fundacji

Wrażliwi na niebezpieczne zjawiska, jakimi są nadmiar dobrobytu, nieobecność bliskich, powierzchowność w decyzjach i presja na wynik, stworzyliśmy Fundację LifeSkills. Jej głównym celem jest wdrażanie programów innowacyjnej edukacji z zakresu „właściwych umiejętności” dla przyszłych pokoleń. W słowie „właściwe” zaszyte są tworzenie, autorstwo, właścicielstwo  w projektowaniu produktów, usług i rynków, które jeszcze nie istnieją. Fundacja zapewnia również profesjonalną przestrzeń dla nowoczesnych pedagogów, którzy wdrażają „właściwy” sposób edukacji, w jakim kompetencje użyteczne życiowo – LifeSkills – odgrywają kluczową rolę.

Lista kompetencji XXI wieku.

Fundacja LifeSkills – właściwe projekty z wrażliwymi ludźmi: 

 

 1. Instytut Międzypokoleniowy – programy dla właścicieli, nestorów, ich rodzin mające na celu przygotować i zapewnić bezpieczną transakcję międzypokoleniową, zmiany formalne i organizacyjne. To tu zapewniamy międzynarodowe doradztwo strategiczne, edukacyjne, inwestycyjne, prawne oraz zdrowotne. Posiadamy ponad 25 lat doświadczeń w projektach na rynkach UE, nasza Kadra przeprowadziła 54 transakcje międzypokoleniowe gwarantujące następstwo, z tego powodu wypracowujemy rozwiązania oparte o wyłącznie polskie prawo i będące wyłącznie na polskim gruncie. Istotną bazą dla projektów Fundacji jest zespół naszej Rady Programowo Naukowej, który czuwa nad zapleczem biznesowym naszego Liceum, a także wspiera radą i kapitałem młodych przedsiębiorców ze środowiska rodzin LifeSkills. 
 2. Centrum Mentoratu LifeSkills – to szyte na miarę programy diagnostyki rozwojowej dla właścicieli, decydentów i ich rodzin. Osią naszych wartości od wielu lat są właściwe  kryteria decyzji w podziale na rynkowe i społeczne.  Nasz mentorat służy pokonaniu: ukrytych barier jak lęki; deficytów w kompetencjach emocjonalnych; oraz zachwianego instynktu w trudnych sytuacjach i decyzjach. 
 3. Scena Właściwej Argumentacji – na sali sądowej, przed decydentami biznesowymi lub kilkutysięcznym audytorium. Wspieramy tworzenie mów – do rzeczy. Tu powstają sztuki teatralne z kategorii Mentoring Theater, i to tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców oraz Kadrą Pedagogiczną naszego Liceum LifeSkills.
 4. Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie z dwoma autorskimi ścieżkami – medyczną i uważności na życiową użyteczność. Obydwie ścieżki przygotowują do powodzenia w życiu w oparciu o naukę kompetencji XXI wieku, wartości rodzinne oraz gospodarczy patriotyzm. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, działa w ścisłej współpracy z Kursem Sikory – Maturą Wysokich Lotów oraz pod aktywnym patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Liceum zapewnia serwis mentoringu zawodowego oraz doradztwo edukacyjne swoim absolwentom i ich rodzinom.

Cele statutowe Fundacji LifeSkills:

 • wdrażania programów poszerzających podstawy programowe w edukacji publicznej i niepublicznej o kompetencje, umiejętności praktyczne, niezbędne w życiu codziennym i karierze zawodowej,
 • wdrażania nowoczesnych, krajowych i światowych form edukacji – w tym diagnostyki potrzeb edukacyjnych – oraz pozyskiwania środków, zasobów i licencji krajowych i zagranicznych,
 • wspierania, promowania i organizowania edukacji i doradztwa medycznego dla wszystkich zainteresowanych,
 • propagowania zasad prawidłowego postępowania w stanach nagłych
  i zapobiegania ich wystąpieniu, a także edukacji w zakresie medycyny rodzinnej, ratunkowej, oraz medycyny katastrof i środowiskowej,
 • integrowania formalnej ścieżki kształcenia z aktualnymi wymogami rynku pracy i doradztwa w tym zakresie,
 • podnoszenia umiejętności: wykorzystania aparatu matematycznego; współdziałania zespołowego i komunikacji międzyludzkiej; przenikliwego myślenia oraz przywództwa,
 • kreowania strategii edukacyjnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, a w szczególności dla młodzieży i rodziców,
 • rozwijania kapitału intelektualnego rodziny,
 • wdrażania programów osobistego rozwoju, nastawionych na kreowanie samodzielnych i szczęśliwych ludzi,
 • rozwijania kapitału relacyjnego i tworzenia środowiska dla projektów zawodowych,
 • wspierania i promowania samodoskonalenia, podnoszenia wiedzy i rozwijania kwalifikacji w ochronie zdrowia oraz innych zawodach wymagających kształcenia ustawicznego,
 • propagowania zasad etyki w biznesie, karierze i przywództwie,
 • opracowywania, budowania oraz wspierania projektów sidowych, start-upowych i badawczych,
 • kreowania atmosfery do rozwoju intelektualnego oraz popularyzowania idei udziału w stażach, praktykach i wolontariatach,
 • promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility),
 • prowadzenia wszystkich powyższych działań również na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oczekiwań, potrzeb oraz ograniczeń.

 

Sprawdź nasze najnowsze wpisy